NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
28 tháng 12, 2022
 Mục lục bài viết

  1/ Định nghĩa:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật KDBĐS: “Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.”

  2/ Nguyên tắc kinh doanh bất động sản:

  – Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

  – BĐS đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

  – Kinh doanh BĐS phải trung thực, công khai, minh bạch.

  – Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh BĐS tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  3/ Điều kiện kinh doanh bất động sản: Điều 4, Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP

  – Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản

  – Phải công khai các thông tin:

  • Về doanh nghiệp: gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật;
   • Về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh BĐS 2014;
   • Về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án BĐS đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm BĐS được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm BĐS đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh tương ứng.

  Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

  – Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định

   Loại trừ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  4. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh: Điều 9 Luật KDBĐS 2014

  – Điều kiện để nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh:

  • Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

  – Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

  Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Nghiên cứu Pháp Luật và Chính sách Kinh Tế

  Bài viết liên quan